PODSTAWOWE USŁUGI PRAWNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu.

Prawo Cywilne

Odszkodowania i zadośćuczynienie, spadki, zniesienie współwłasności, podział majątku, zasiedzenie, ochrona własności i posiadania, dochodzenie należności cywilnoprawnych z umów (tj. umowy sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, dzierżawy, ubezpieczenia, darowizny itd.)

Prawo rodzinne i opiekuńcze

– m.in. o rozwód, separację, alimenty, unieważnienie małżeństwa, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, o ustanowienie rodziny zastępczej, w sprawach z zakresu opieki i kurateli.

Prawo gospodarcze

Umowy w obrocie gospodarczym oraz obsługa bieżącej działalności podmiotów gospodarczych (doradztwo prawne, prowadzenie negocjacji, rozmów ugodowych, sporządzanie pism i innych dokumentów, dochodzenie należności od kontrahentów w postępowaniu sądowym).

Prawo pracy

Reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sprawach wynikających ze stosunku pracy, w tym przede wszystkim w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, wypłatę wynagrodzenia za pracę, przywrócenie do pracy, sprostowanie świadectwa pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, wypadek przy pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy itd.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Sprawy o emeryturę, rentę, zasiłki itp. (zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, przygotowanie odwołań od decyzji ZUS między innymi w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniu, wysokości emerytur, zwrotu pobranych świadczeń, wymiaru składek, wysokości odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, zasiłków chorobowych i rehabilitacyjnych, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców za zobowiązania wobec ZUS, prowadzenie spraw o układ ratalny, umarzanie należności).

Prawo administracyjne

W sprawach dot. wymiaru podatków i opłat lokalnych (w tym podatków od nieruchomości), stanu cywilnego,(reprezentowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, sporządzanie pism, w tym odwołań, skarg, zażaleń, wniosków itp.).

Windykacja zasądzonych należności

Sporządzanie pism w postępowaniu klauzulowym i egzekucyjnym (w szczególności wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, o wszczęcie egzekucji, skargi na czynności komornika).

Prawo własności intelektualnej

Ddoradzamy w sprawach związanych z patentami, znakami towarowymi, ochroną praw autorskich, w tym praw do programów komputerowych, reklamą, mediami, czynami nieuczciwej konkurencji oraz praktyką monopolistyczną. Świadczymy pomoc prawną w zakresie aspektów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz zagadnień ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Prawo kanoniczne

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego.


Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem, w zależności od stopnia złożoności zlecanej sprawy. Działając zgodnie z zasadami etyki zawodowej, profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym, opierając się na wiedzy i doświadczeniu, Kancelaria prowadzi również sprawy nietypowe i precedensowe wymagające kreatywnego rozwiązywania problemów prawnych.

Zapewniamy stały kontakt w trakcie prowadzenia każdego zlecenia informując na bieżąco Klienta o stanie jego spraw i ich postępach w uprzednio uzgodniony sposób (telefonicznie, poprzez e-mail, osobiście).

Usługi

Zachęcamy do kontaktu